Algemene Voorwaarden

 Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Crenxu Datum 22052020

 1. ZeroHost: Crenxu gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69424497.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ZeroHost een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie ZeroHost een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan Opdrachtgever door ZeroHost ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

 5. Online Portemonnee: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door ZeroHost ter beschikking wordt gesteld, met als doel de betalingen aangaande de Dienst(en) via een door de Opdrachtgevers gestort saldo te beheren.
 6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.
 7. Dienst: de specifieke dienst die ZeroHost met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ZeroHost en Opdrachtgever krachtens welke ZeroHost de Dienst zal uitvoeren.
 9. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).
 10. Website: https://zerohost.eu/ dan wel subdomeinen en andere extensies.
 11. Registry: De organisatie die domeinnamen uitgeeft en een domeinnamenregister beheert.

Bijvoorbeeld: SIDN (.nl), DNS Belgium (.be), EURid (.eu) en Nominet (.uk).

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen ZeroHost en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat ZeroHost een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 7 kalenderdagen na verzending door ZeroHost, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft ZeroHost het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor ZeroHost alleen bindend indien en voor zover deze door ZeroHost uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. ZeroHost heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door ZeroHost.
 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, overige overeenkomsten of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;
  2. de eventueel afgesloten verwerkersovereenkomst;
  3. de eventueel afgesloten service level agreement;
  4. de eventuele bijlagen;
 10. deze Algemene Voorwaarden;
 11. eventuele aanvullende voorwaarden.
 1. ZeroHost draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever (elektronisch downloadbaar) beschikbaar worden gesteld. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. ZeroHost is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Algemene Voorwaarden voor de Opdrachtgever toegankelijk te houden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal ZeroHost zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen spant ZeroHost zich in om de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft ZeroHost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZeroHost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan ZeroHost worden verstrekt.
 5. Het is ZeroHost toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal ZeroHost Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen al dan niet via de Online Portemonnee of één van de ander betaalmethoden, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Iedere actie die middels het Account en/of de Online Portemonnee van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account en/of Online Portemonnee dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan ZeroHost te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. ZeroHost heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens ZeroHost niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien ZeroHost, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is ZeroHost gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat ZeroHost tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van ZeroHost zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. ZeroHost behoudt zich het recht voor op ieder moment de Prijzen en de Diensten te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
 4. Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na aankondiging schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan ZeroHost. ZeroHost kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien ZeroHost daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant binnen zeven dagen nadien de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 5. Het is ZeroHost toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 10% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
 6. Alle voor ZeroHost uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e- maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of ZeroHostvan toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het opslaan en/of (doen) verspreiden van informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. ZeroHost hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen als naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van ZeroHost gerechtvaardigd is, is ZeroHost gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is ZeroHost in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. ZeroHost zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is ZeroHost gerechtigd hiervan aangifte te doen. ZeroHost kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ZeroHost verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is ZeroHost gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart ZeroHost voor alle schade als gevolg van bovenstaande. ZeroHost is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van ZeroHost in het kader van de klachtprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van ZeroHost of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ZeroHost, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). ZeroHost
 8. zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
 9. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 10. Zonder toestemming van ZeroHost is het Opdrachtgever verboden de door ZeroHost verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 11. ZeroHost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is ZeroHost bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 12. Opdrachtgever verstrekt hierbij ZeroHost een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van ZeroHostverspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door ZeroHost geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door ZeroHost.
 13. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij ZeroHost afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). ZeroHost is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Ook staat ZeroHost niet in voor het beveiligniveau van het SSL- certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.
 14. De desbetreffende certificatiedienstverlener beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden. Opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website. Het SSL- certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk.
 15. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 7. Webhosting

 1. Naast de in deze Algemene Voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door ZeroHost aangeboden Dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.
 2. ZeroHost maakt voor de door haar aangeboden webhosting pakketten (https://zerohost.eu/diensten/) gebruik van CPanel.
 3. Zoals aangegeven op de Website biedt ZeroHost webhosting pakketten aan met een up-time garantie van 99,9% en pakketten met een up-time garantie van 100%.

 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages up-time garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel 18.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met het webhosting pakket krijgt deze, zonder opgaaf van reden, zijn geld binnen 14 kalenderdagen na aankoop teruggestort door ZeroHost. Dit is alleen van toepassing op de aankoop van een nieuw en op de Website genoemde webhosting pakket.

 6. Het in lid 5 van dit artikel bepaalde (terugstorten van geld) is niet van toepassing indien Opdrachtgever zijn webhosting pakket verlengt of indien er sprake is van maatwerk. Zulks naar het oordeel van ZeroHost.

 7. Opdrachtgever heeft middels het Klantenpaneel de mogelijkheid om zijn Account en bijbehorende data te verhuizen naar een andere server, dit geheel op eigen risico van Opdrachtgever.

 8. Indien de verhuizing van de Account en/of bijbehorende data eenmaal in werking is gezet, kan deze niet worden onderbroken. De Opdrachtgever krijgt vervolgens op aanvraag een nieuwe Account op een nieuwe server. Het oude Account zal na 5 kalenderdagen automatisch worden verwijderd.Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat ZeroHost voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. ZeroHost vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend via de website van de Registry, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd als eigendom van Opdrachtgever, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt ZeroHost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. ZeroHost is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ZeroHost.
 6. Indien ZeroHost een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal ZeroHost medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.

 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 8. ZeroHost heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is ZeroHost gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van ZeroHost en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van ZeroHost onder hetzelfde IP-adres opereren.
 11. ZeroHost heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.
 12. Indien Opdrachtgever een .co.uk, .org.uk, .me.uk of .uk domein niet verlengt voordat de verloopdatum is bereikt, zullen alle diensten van de domeinnaam worden geschorst. Opdrachtgever kan deze domeinnamen voor een periode van 80 kalenderdagen na de verloopdatum nog verlengen voor een extra tarief van €19,99 + BTW door in te loggen in het klanten paneel. Na deze periode worden deze domeinnamen verwijderd bij de Registry en beschikbaar gemaakt voor registratie door derden.
 13. Opdrachtgever geeft ZeroHost volledige machtiging en toestemming voor het maken van wijzigingen aan de domeinnaam.

Artikel 13. Connectiviteit

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 4. ZeroHost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is ZeroHost bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 14. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. ZeroHost zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door ZeroHost opgeslagen data te realiseren.
 2. ZeroHost zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. ZeroHost is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). ZeroHost is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. ZeroHost zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van ZeroHost. ZeroHost kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. ZeroHost stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met ZeroHost is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij ZeroHost opgeslagen data te maken.
 5. Indien naar het oordeel van ZeroHost een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ZeroHost of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is ZeroHostgerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 15. Dienstverlening

 1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door ZeroHost vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan ZeroHost geen reactietijd garanties geven.

Artikel 16. Online backup

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backupsoftware van ZeroHost, via het internet door Opdrachtgever geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijft.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de backup handleiding worden vermeld strikt op te volgen.
 4. ZeroHost kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan ZeroHost toe te rekenen oorzaken zich voordoen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de backupsoftware met inachtneming van de backup handleiding.
 6. ZeroHost is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij ZeroHost opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ZeroHost voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door ZeroHost van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van ZeroHost, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 250,- (exclusief BTW).
 2. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zal de totale aansprakelijkheid van ZeroHost voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering van ZeroHost zal uitkeren. Indien de verzekering geen uitkering doet, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot een bedrag van EUR 50.000,00 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Aansprakelijkheid van ZeroHost voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikel 17 lid 1 en 2 genoemde gevallen rust op ZeroHost geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 17 lid 1 en 2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van ZeroHost.
 5. De aansprakelijkheid van ZeroHost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ZeroHost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ZeroHost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZeroHost in staat is adequaat te reageren.
 6. ZeroHost is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. Opdrachtgever vrijwaart ZeroHost voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ZeroHost geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 18. Storingen en overmacht

 1. ZeroHost heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. ZeroHost zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. ZeroHost is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. ZeroHost heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal ZeroHost zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. ZeroHost is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. ZeroHost zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ZeroHost door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ZeroHost kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 19. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het Account op de Website plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever kan via het Account automatische verlenging aan zetten (staat standaard uit), hierna wordt het product verlengd vanaf 30 dagen voor de verloopdatum.
3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 3. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is ZeroHost gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Opdrachtgever op te heffen. ZeroHost is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de Website, middels het Klantenpaneel en via e-mail opzeggen.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien kalenderdagen na de totstandkoming, tenzij ZeroHost reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Overeenkomsten voor domeinregistraties, domeinverhuizingen en domeinverlengingen kunnen niet ontbonden worden omdat Opdrachtgever ZeroHost de opdracht geeft tot directe uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft ZeroHost het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van ZeroHost op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 7. Daarnaast heeft ZeroHost het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding te beëindigen, indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

Artikel 20. Betalingsvoorwaarden

 1. ZeroHost zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
 1. Opdrachtgever kan kiezen om middels de Online Portemonnee te betalen. ZeroHost zal openstaande facturen van de Online Portemonnee afschrijven. Na deze afschrijving dient Opdrachtgever het saldo binnen 30 kalenderdagen op te waarderen tot minimaal 0 euro. Indien de Opdrachtgever verzuimt om het saldo binnen de in dit artikel genoemde termijn op te waarderen tot minimaal 0 euro, is het voor Opdrachtgever niet meer mogelijk om een negatief saldo te hebben op de Online Portemonnee.
 2. ZeroHost kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient ZeroHost hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is ZeroHost gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft ZeroHost het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door ZeroHost.
 5. Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door ZeroHost.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. In bovenstaande gevallen heeft ZeroHost voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 9. Bij een niet tijdige betaling worden er minimaal €40 incassokosten in rekening gebracht, conform de Wet Incasso Kosten (W.I.K.).

Artikel 21. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. ZeroHost zal geen kennisnemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van ZeroHost, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of ZeroHost daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal ZeroHost zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 22. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. ZeroHost behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van ZeroHost of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 23. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, zittingslocaties Almere.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door ZeroHost ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door ZeroHost, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van ZeroHost. ZeroHost kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

Bijlage 1: Verwerking persoonsgegevens

 1. Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.
 2. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.
 3. De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door Opdrachtnemer kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.
 4. Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
 5. Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 6. Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 7. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
 8. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
 9. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
 10. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
 11. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.
 12. Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.
 13. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de Wbp te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen.
 14. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer:
  • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
  • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
  • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
  • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
  • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
  • contactgegevens voor de opvolging van de melding.
 1. Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert Opdrachtnemer de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel punt 3, dit ter keuze van Opdrachtgever.